Navigácia

Školský poriadok 2010 Štatút rady školy Súčasnosť Medzinárodné projekty História 60 rokov školy Zákony a vyhlášky

Stredná odborná škola, Ul. Vinohradnícka 8, 
971 58 PrievidzaŠ K O L S K Ý   P O R I A D O K
na školský rok 2010/2011


 September 2010  

Školský poriadok bol vypracovaný podľa platných legislatívnych predpisov - v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhlášky 314/2008 Z. z., metodický pokyn č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, metodický pokyn č. 8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v školách a školských zariadeniach, metodický pokyn č. 8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov strednej školy a Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2010/2011.


Článok 1
Úvodné ustanovenia


Študent Strednej odbornej školy, Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza sa dobrovoľne rozhodol študovať na tejto škole a preto je povinný riadiť sa jej školským poriadkom a ostatnými pravidlami a zaväzuje sa riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami ľudskej morálky, humanizmu, demokracie, tolerancie, plniť si všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne platných nariadení, školského, vyučovacieho a klasifikačného poriadku školy.Článok 2
Všeobecné ustanovenia


I. Organizácia vyučovacieho dňa
1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý žiak a každý pedagogický pracovník.
2. Budova školy sa otvára o 6,30 hod.
3. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, špeciálnych učebniach, laboratóriach, dieľňach a telovýchovných priestoroch, na jednotlivých pracoviskách praktického vyučovania, v       skleníku a       v areáli školy.
4. Počas vyučovania sa nevybavujú žiadne záležitosti medzi jednotlivými úsekmi, ktoré by narúšali vyučovací proces a následne by viedli k neúčasti žiaka na vyučovacej hodine. 
5. Cez prestávky sa žiaci zdržujú v triedach, na chodbách, môžu si zakúpiť desiatu v bufete.
6. V objekte školy sa žiaci nesmú zdržiavať bezdôvodne v priestoroch WC.
7. Počas voľných hodín sa žiaci zdržujú v triede, v priestoroch školy. Správajú sa tak, aby nenarúšali vyučovací proces. Cez voľnú hodinu a počas prestávok nie je dovolené opúšťať areál školy.
8. Rozvrh vyučovania

hodina začiatok - koniec Prestávka (min.)
0                  7,00 –  7,45                 10
1                  7,55 –  8,40                   5
2                  8,45 –  9,30                 10
3                  9,40 – 10,25               10
4                10,35 – 11,20               10
5                11,30 – 12,15               30
6                12,45 – 13,30                 5
7                13,35 – 14,20 

   

Obedňajšia prestávka sa koná v čase od 12,15 hod do 12,45 hod.

9. Rozvrh praktického vyučovania v škole:
    hodina začiatok - koniec
         1             7,00 –  7,45
         2             7,45 –  8,30
         3             8,30 –  9,15
Prestávka 30 minútová od 9,15 do 9,45
         4             9,45 – 10,30
         5          10,30 –  11,15
Prestávka 15 minútová od 11,15 do 11,30
         6          11,30 – 12,15
         7          12,15 – 13,00  

Obedňajšia prestávka : 12.15 – 12.45
Odborný výcvik sa riadi vlastným rozvrhom podľa umiestnenia pracoviska.
   
10. V jeden vyučovací deň môže mať žiak najviac 8 vyučovacích hodín. Po skončení vyučovania sa v priestoroch školy môže zdržiavať iba s pedagogickým dozorom (záujmové krúžky, doučovanie, kurzy a iné ….. ).
11. Na hodiny praktického vyučovania, laboratorných cvičení, odbornej praxe, telesnej výchovy používa žiak predpísané pracovné oblečenie resp. cvičebný úbor.
12. Žiak, resp. zákonný zástupca žiaka predkladá žiadosť na sekretariáte školy v úradných hodinách. K žiadosti sa musí vyjadriť triedny učiteľ. 
13. Informácie o prospechu a správaní žiaka podávajú zákonným zástupcom triedni učitelia, majstri odbornej výchovy na triednom rodičovskom združení, poprípade pri osobnej návšteve zákonného zástupcu v škole alebo iným dohodnutým spôsobom.
14. Vo vestibule školy vykonávajú službu na vrátnici dvaja žiaci v čase od 7, 00 – 14,30 hod. podľa rozpisu zástupkyne riaditeľa školy. Zapisujú návštevy a kontaktujú návštevu so zamestnancom, za ktorým prišli. Spolupracujú s pedagogickým dozorom.  
15. Návštevy žiakov počas vyučovacích hodín nie sú povolené (okrem mimoriadnej situácie).
16. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci.
17. Pred vyučovaním, počas prestávok, na exkurziách, výletoch a iných akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť žiakov pedagogickí zamestnanci vykonávajúci pedagogický dozor.
18. V školských vzdelávacích programoch sú uvedené aj školské výlety a exkurzie ako súčasť výchovy a vzdelávania. Pri školskom výlete alebo exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov 1 pedagogický zamestnanec, ak je viac ako 25 žiakov, je povinná účasť okrem pedagogického zamestnanca aj ďalšej plnoletej osoby.
19. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac 2 vyučovacie dni. Pre tých žiakov, ktorí sa nezúčastnia vyučovania, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.
20. Kúpanie sa povoľuje na overenom a vyhradenom mieste po skupinách s najvyšším počtom 10 žiakov pod dozorom pedagogického zamestnanca.
21. Súčasťou vyučovania predmetu telesná výchova je lyžiarsky kurz. Dĺžka jeho trvania je 5 dní po 7 hodín a uskutočňuje sa v 2. ročníku.
22. Účasť žiaka na lyžiarskom kurze nie je povinná a neúčasť žiaka na ňom nemôže ovplyvniť klasifikáciu z predmetu telesná výchova, poprípade správania. Žiakovi, ktorý sa nezúčastní lyžiarskeho kurzu sa zabezpečí náhradné vyučovanie. 
23. Náklady spojené s účasťou na lyžiarskom kurze si hradí každý žiak z vlastných prostriedkov.
24. Účelové cvičenia a kurzy ochrany človeka a prírody sa organizujú podľa vopred vypracovaného organizačného zabezpečenia predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov v súlade s učebnými plánmi školského vzdelávacieho programu. 
25. Žiakom sa so súhlasom riaditeľa školy umožňuje účasť na súťažiach.Článok 3
Práva a povinnosti žiaka

I. Práva žiaka

Žiak má právo na:
1. bezplatné vzdelanie zaručené Ústavou SR;
2. zrozumiteľný výklad učiva;
3. vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku;
4. poznanie kritérií hodnotenia, klasifikácie, vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch;
5. objektívne skúšanie a hodnotenie;
6. podieľaní sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a na živote v škole;
7. omyl;
8. účasť na všetkých školou organizovaných akciách i mimoškolských podujatiach, zhromaždeniach, besedách, výletoch a exkurziách;
9. voľný prístup k informáciám;
10. ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní;
11. členstvo v Rade školy, v Žiackej školskej rade a na aktívny dialóg s triednym učiteľom a vedením školy;
12. prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok;
13. ochranu osobných údajov a súkromia;
14. slušné správanie zo strany všetkých zamestnancov školy – telesné tresty sa vylučujú;
15. slobodu myslenia, svedomia, náboženského cítenia a prejavu;
16. odpočinok a voľný čas;
17. ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými látkami.

II. Povinnosti žiaka a pravidlá správania sa 

A. Dochádzka do školy

1. Budova školy je uzamknutá počas celého dňa. Otvára ju denne o 6, 30 hod. školník alebo iná poverená osoba a zatvára ju o 7.55 hod.
2. Začiatok vyučovania je stanovený rozvrhom hodín.
3. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie 10 min. pred začiatkom vyučovania.
4. Oneskorený bezdôvodný príchod na vyučovanie sa hodnotí ako neospravedlnená absencia na teoretickom vyučovaní a na odbornom výcviku.
5. Každý neskorý príchod žiaka je zaznamenaný v triednej knihe.

B. Správanie sa žiakov na vyučovaní
1. Žiaci udržiavajú učebňu, školskú tabuľu a učiteľskú katedru v náležitom poriadku.
2. Žiak sa zodpovedne pripraví na každú vyučovaciu hodinu so všetkými pomôckami.
3. Žiaci počas vyučovacích hodín nenarušujú vyučovací proces a nevyrušujú ani svojich spolužiakov. Pri ústnych odpovediach a pri písomných prácach nenapomáhajú sebe ani spolužiakom nedovoleným spôsobom, nepodvádzajú.
4. Teoretického a praktického vyučovania sa žiaci zúčastňujú podľa rozvrhu hodín.
5. Na každú vyučovaciu hodinu teoretického vyučovania a odborného výcviku si nosí žiak žiacku knižku.
6. V prípade, že si žiak opakovane bezdôvodne nenosí pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo znížená známka zo správania. 

C. Správanie sa žiakov počas prestávok
1. Žiaci neopúšťajú cez prestávky budovu školy.
2. Malé prestávky trávia žiaci v učebniach, veľkú prestávku využijú na kúpu občerstvenia v bufete a na oddych.
3. Žiaci, ktorí majú vyučovanie v odborných učebniach – čakajú na vyučujúceho v priestore pred učebňou. Do odborných učební vchádzajú žiaci spoločne s vyučujúcim, ktorý po skončení vyučovacej hodiny opúšťa učebňu posledný a učebňu zamyká. 
4. Prestávka na obed trvá od 12.15 do 12.45 hod. Vyučovanie je v čase prestávky na obed prerušené.
5. Prestávka na obed je určená pre všetkých žiakov.
6. Počas prestávky na obed je zaistený v budove školy pedagogický dozor.
7. Žiaci, ktorí sa nestravujú sa počas prestávky správajú v súlade so školským poriadkom.
8. Počas prestávok chodia určení žiaci pre vyučovacie pomôcky.
9. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať z okna akékoľvek predmety a odpadky.

D. Povinnosti týždenníka
1. V každej triede vykonávajú týždennú službu 2 - 3 žiaci podľa počtu odborov v triede, ktorých zapíše triedny učiteľ do triednej knihy a z ktorých aspoň l musí byť prítomný 10 minút pred začatím vyučovania.
2. Týždenníci pred vyučovaním a cez prestávky pomáhajú pedagogickým zamestnancom udržiavať poriadok v triede a na chodbe.
3. Dozerajú na čistotu tabule, zodpovedajú za poriadok v triede, dostatok kriedy a učebné pomôcky.
4. Po skončení vyučovania odchádzajú poslední z triedy a skontrolujú v triede poriadok a vyloženie stoličiek na lavice.
5. Denne hlásia počas vyučovania chýbajúcich žiakov.
6. V prípade, že vyučujúci (majster odbornej výchovy) nepríde na vyučovaciu hodinu načas, po 5 minútach ohlási týždenník zástupkyni riaditeľa pre teoretické vyučovanie (hlavnej MOV) neprítomnosť vyučujúceho (majstra odbornej výchovy), aby bolo zabezpečené suplovanie.
7. Týždenníci nahlásia zistené nedostatky v triede triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý bol na poslednej vyučovacej hodine a ten ich nahlási do knihy závad na sekretariáte školy.


E. Ospravedlňovanie a uvoľňovanie z vyučovania
1. Žiaci, ktorí vymeškali vyučovanie, musia do dvoch dní oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi, v prípade praktického vyučovania aj majstrovi odborného výcviku, rovnako aj na prevádzku, kde vykonávajú odborný výcvik.
2. Zameškané vyučovanie sa ospravedlňuje len v prípade ochorenia a pri závažných okolnostiach v rodine. Triedny učiteľ, resp. majster odborného výcviku ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ, vyžadovať potvrdenie od lekára aj za každú neprítomnosť v súlade s platnou legislatívou ( zákon 245/2008 § 144, ods.9, 10). Zákonný zástupca môže dať žiakovi ospravedlnenie absencie v dĺžke dvoch dní. 
3. Ak žiak ochorie (alebo niektorá z osôb, s ktorou býva alebo je v trvalom styku) na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi to neodkladne jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi, ako aj majstrovi odborného výcviku.
4. Žiaka môže v nevyhnutných prípadoch z vyučovania uvoľniť:
na l vyučovaciu hodinu - vyučujúci, resp. majster odbornej výchovy,
na 2 vyučovacie dni - triedny učiteľ, resp. hlavná majsterka odbornej výchovy,
na 3 a viac vyučovacích dní na základe vopred podanej písomnej žiadosti od zákonného zástupcu - riaditeľ školy.


F. Návšteva lekára
1. Každý žiak je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi meno všeobecného lekára a meno zubného lekára, ktorého bude v školskom roku navštevovať.
2. V prípade zdravotných ťažkostí vyžadujúcich lekárske vyšetrenie, sú žiaci povinní dať sa vyšetriť lekárovi, ktorého nahlásili triednemu učiteľovi. V prípade odborného vyšetrenia navštívi žiak odborného lekára. Písomnú priepustku na vyšetrenie v slovníku na to určenom, vystaví triedny učiteľ, resp. majster odbornej výchovy, v jeho neprítomnosti zástupkyňa riaditeľa školy, resp. hlavná MOV a to len na základe písomnej žiadosti rodiča zapísanej v slovníku na to určenom, ktorý je žiak povinný nosiť denne do školy. Túto skutočnosť žiak oznámi v prípade celodenného vyšetrenia deň pred termínom jeho konania.
3. Zákonný zástupca resp. plnoletý žiak je povinný po vyšetrení oznámiť PN triednemu učiteľovi, majstrovi odbornej výchovy, resp. na prevádzku, kde sú zaradení na odborný výcvik správu o práceneschopnosti telefonicky a písomné potvrdenie od lekára dať prvý deň po nástupe do školy. Informáciu musí podať do 48 hodín. 
4. V prípade náhlej nevoľnosti žiaka na vyučovaní je triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy povinný kontaktovať zákonného zástupcu.


G. Žiakom je zakázané:
1. fajčiť v priestoroch školy, pracovísk praktického vyučovania a v blízkom okolí školy, pri činnostiach organizovaných školou v zmysle zákona NR SR č. 465/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov;
2. používať mobilný telefón, CD a MP prehrávač a iné zariadenia počas vyučovacích hodín a v čase odborného výcviku, ktorými by porušoval zákon č. 245/2008 Z.z.§ 144, ods.4, písm.a/;
3. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jed alebo prekurzor a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole i mimo nej;
4. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie a veci, ktoré by mohli rozptylovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní;
5. prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu mládeže;
6. hrať hazardné hry, prinášať väčšie sumy peňazí, zlato, šperky a všetko, čo by narúšalo pozornosť spolužiakov;
7. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy;
8. znečisťovať steny, ničiť zariadenia učební a sociálnych zariadení. Škody na inventári a zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbalosti odstráni žiak alebo jeho rodič, resp. zákonný zástupca, prípadne uhradí škodu. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy;
9. znehodnocovať štátne symboly v triedach;
10. počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa alebo príslušného vyučujúceho opúšťať svojvoľne areál školy, manipulovať s oknami, roletami, vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi, počítačmi, telocvičným náradím, vykurovacími telesami a pod. (iba so súhlasom vyučujúceho);
11. žiakom sa zakazujú všetky prejavy šírenia diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatné prejavy intolerancie a to slovne, nosením oblečenia alebo znakov, pripomínajúcich tieto prejavy;
12. používať vulgáne výrazy a akékoľvek fyzické a psychické násilie voči vyučujúcim;
13. sexuálne obťažovanie spolužiakov a agresívne správanie sa voči spolužiakom a zamestnancom školy;
14. počas vyučovania a prestávok opustiť budovu školy bez priepustky;
15. ohrozovať, zastrašovať iného žiaka ani mu akokoľvek psychicky či fyzicky ubližovať;
16. žiakom je zakázané brať, odcudzovať a používať predmety, veci, ktoré nevlastnia a ani im neboli vlastníkom zverené do používania;
17. porušovať predpisy BOZP a PO;
18. manipulovať s triednou dokumentáciou (triedna kniha, klasifikačný záznam);
19. porušenie zákazu v bodoch 1 – 18 je považované za závažné porušenie školského poriadku a ich porušením budú voči žiakovi uplatnené výchovné opatrenia.

H. Komunikácia žiaka
1. Žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy – pán – pani. Pri prvom stretnutí počas dňa pozdraví každého zamestnanca.
2. Ku spolužiakom sa správa priateľsky, oslovuje ich krstným menom.
3. Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podnecovanie a fyzické ubližovanie sa považuje za šikanovanie.
4. Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa považuje za porušenie školského poriadku.

I. Iné povinnosti žiaka
1. Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť.
2. Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
3. Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržovaní poriadku v škole a v jej okolí.
4. V školskej budove žiak dbá na bezpečný pohyb po chodbách a schodoch, udržiava čistotu, poriadok, šetrí školské zariadenia, hospodárne zaobchádza s učebnicami, učebnými pomôckami. V prípade spôsobenia škody túto hradí z vlastných prostriedkov. 
5. Okrem vyššie uvedených povinností rešpektujú žiaci usmernenia majstrov odbornej výchovy a inštruktorov na praktickom vyučovaní a nariadenia vzťahujúce sa na jednotlivé pracoviská školy.


J. Zanechanie štúdia
1. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy, ak je neplnoletý, písomné oznámenie podáva zákonný zástupca žiaka.
2. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcom po dni, keď riaditeľovi bolo písomné oznámenie o zanechaní štúdia doručené.
3. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ na základe oznámenia triedneho učiteľa písomne vyzve žiaka, ak je neplnoletý zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod neprítomnosti na vyučovaní.
ČLÁNOK 4
Práva a povinnosti zákonných zástupcovI. Práva zákonných zástupcov:
a) poznať zameranie školy,
b) byť informovaný o prospechu a správaní svojho dieťaťa,
c) zúčastňovať sa na činnosti školy po dohode s vedením školy,
d) požiadať učiteľa o konzultácie,
e) požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní,
f) pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu,
g) požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania,
h) podať návrhy na zlepšenie práce školy,
ch) spolupracovať s Radou rodičov a Radou školy.


II. Povinnosti zákonných zástupcov:
a) zúčastňovať sa rodičovských združení,
b) informovať triedneho učiteľa, resp. majstra odbornej výchovy o závažných a iných problémoch dieťaťa,
c) kontrolovať žiacku knižku,
d) nedovoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním alebo výchovným procesom v škole,
e) nepovoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by jeho, resp. iného účastníka výchovy a vzdelávania ohrozovali,
f) bezodkladne oznamovať neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní,
g) rodič je povinný neúčasť svojho dieťaťa ospravedlniť písomne,
h) nerušiť vyučovací proces,
i) zabezpečiť svojmu dieťaťu všetky potrebné (primerané) pomôcky na vyučovanie.
ČLÁNOK 5.

I. Výchovné opatrenia
1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinnosti, reprezentáciu školy, účasť a umiestnenie v súťažiach, olympiádach, SOČ, a pod. alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

2. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia.

3. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 
Riaditeľ školy bezodkladne privolá:
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc,
c) políciu.
 Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

4. Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

5. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, riaditeľ školy. Môže ich udeliť aj iná organizácia. Pochvala sa udeľuje spravila na zhromaždení triedy alebo školy.

6. Žiakom sa podľa závažností previnenia môže uložiť niektoré z týchto opatrení:
a/ napomenutie triednym učiteľom, resp. majstrom odbornej výchovy:
  - za vyrušovanie na vyučovaní a nerešpektovanie vyučujúcich 
  - neskorý príchod na vyučovanie
  - za viaceré zápisy v triednej knihe 
b/ pokarhanie triednym učiteľom, resp. majstrom odbornej výchovy:
  - za neuposlúchnutie pokynov pedagogických zamestnancov počas vyučovania
  - neskorý príchod na vyučovanie
  - neospravedlnená absencia 7 hodín
  - za použitie mobilného telefónu a MP prehrávača
c/ pokarhanie riaditeľom školy:
  - neospravedlnená absencia od 8 - 14 hodín
  - za sústavné oneskorené príchody na vyučovanie 
d/ znížená známka zo správania na stupeň 2
  - neospravedlnená absencia 15 - 21 hodín
  - porušenie zákazu fajčenia v areáli školy 
  - za opakované používanie mobilného telefónu a MP prehrávača
e/ znížená známka zo správania na stupeň 3
  - za neospravedlnenú absenciu 22 - 35 hodín
  - za opakované nerešpektovanie zákazu fajčenia
  - za opakované používanie mobilného telefónu a MP prehrávača
f/ podmienečné vylúčenie a znížená známka zo správania na stupeň 3
  - ak splnil žiak povinnú školskú dochádzku, môže mu riaditeľ školy po prerokovaní 
  v pedagogickej rade uložiť podmienečné vylúčenie zo štúdia:
  - za neospravedlnenú absenciu od 36 do 50 hodín
  - za opakované nerešpektovanie zákazu fajčenia
  - za hrubé, vulgárne vyjadrovanie sa voči vyučujúcim, spolužiakom 
  a zamestnancom školy,
  - za hrubé porušenie BOZP a PO,
  - ak je správanie žiaka v rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti,
g/ podmienečné vylúčenie a znížená známka zo správania na stupeň 4 (ak žiak 
  splnil povinnú školskú dochádzku)
  - neospravedlnená absencia od 51 a viac hodín
h/ ak splnil žiak povinnú školskú dochádzku, môže mu riaditeľ školy po prerokovaní  
 v pedagogickej rade uložiť vylúčenie zo štúdia so zníženou známkou zo správania 
  - za obzvlášť hrubé vulgárne vyjadrovanie voči zamestnancom školy – slovný alebo fyzický útok 
  - za požívanie alkoholických nápojov a preparátov, ktoré sú považované za drogu 
  v areáli školy a na všetkých pracoviskách praktického vyučovania, za predaj drog
  a iných omamných látok.
  - ak bola žiakovi dokázaná krádež na vyučovaní, môže byť žiakovi uložené okamžité vylúčenie zo štúdia. V prípade, že si plní povinnú školskú dochádzku, bude žiak vylúčený 30.6., resp. k 31.8. školského roka po ukončení povinnej školskej dochádzky. Do tohto dátumu je žiak povinný sa riadne zúčastňovať vyučovania. Na riešenie prípadu krádeže pedagogický zamestnanec, ktorý rieši krádež, prizve políciu, rodičov a svedkov. Z riešenia krádeže sa spíše zápisnica, podpísaná všetkými zúčastnenými. V prípade, že bola krádež uskutočnená po pedagogickej rade, riaditeľ školy zvolá mimoriadnu pedagogickú radu po vyriešení krádeže, 
  - za porušenie podmienečného vylúčenia.
7. Výchovné opatrenia uvedené v bode 6. písm. a/ a b/ budú udelené pred kolektívom triedy, resp. skupiny na odbornom výcviku preukázateľne (zápis v triednej knihy, resp. osobnom spise žiaka na odbornom výcviku).

8. V oznámení o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa v skúšobnej lehote žiak dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči.
9. Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. 

10. Pred uložením opatrenia treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, hlavne pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca Rady školy.

11. V prípade podozrenia, že žiak užil drogu, bude pozvaný zákonný zástupca alebo rodič žiaka do školy. Zároveň bude upozornený, aby zabezpečil lekárske ošetrenie. Ak sa bude jednať o akútny stav ohrozujúci život žiaka lekársku pomoc zabezpečí škola.

12. Ak orgány v trestnom konaní dokážu, že žiak školy porušil príslušné ustanovenia trestného zákona, môže riaditeľ školy rozhodnúť po prerokovaní v pedagogickej rade o vylúčení a upovedomí rodičov o tomto opatrení.

13. Opatrenia vo výchove zaznamenáva triedny učiteľ do katalógového listu žiaka (pokarhanie riaditeľa školy, znížené známky zo správania, podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo štúdia).

14. Opatrenia vo výchove udelené žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka preukázateľným spôsobom.

15. Pri udeľovaní výchovných opatrení sa uplatňuje individuálny prístup k žiakovi.

II. Uvoľňovanie z vyučovania


1. Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom (u plnoletého žiaka na základe vlastného písomného ospravedlnenia do 2 dní alebo lekárom 3 a viac dní. U žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku sa za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky považuje neospravedlnená neúčasť na vyučovaní viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. Neospravedlnenú neúčasť žiaka trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci oznámi škola Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 5 odst. 10 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti. Ak to charakter učiva dovoľuje, riaditeľ školy umožní prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je žiačka neplnoletá, so súhlasom zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú.
3. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára a ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia a žiadosti plnoletého žiaka, resp. zákonného zástupcu.
4. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka tiež z akcií organizovaných školou, napr. cvičení a kurzov, exkurzií, brigád, verejnoprospešných prác a iných, ak je požadovaný výkon pre zdravotný stav žiaka škodlivý alebo neúmerný na základe žiadosti zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka predložením potvrdenia od lekára.
5. Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určí riaditeľ školy.


III. Prerušenie štúdia
1. Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu najviac na tri roky; riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky alebo jej zákonného zástupcu prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť štúdium podľa individuálneho učebného plánu.
2. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ školy umožní žiakovi i dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.
3. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.
4. K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.
5. Ak žiakovi bolo štúdium prerušené, prestáva byť žiakom školy po dobu prerušenia štúdia.
 

IV. Zmena študijného alebo učebného odboru
1. Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru strednej školy povoľuje riaditeľ školy spravidla na začiatku školského roku. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ školy.


V. Prestup na inú strednú školu
1. Prestup na inú strednú školu na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ školy, na ktorú sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. 
2. Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ školy určil.
3. Prestupujúci žiak je povinný bezodkladne doručiť rozhodnutie o prijatí na inú strednú školu škole, v ktorej je žiakom. Žiak je povinný vysporiadať si záväzky voči škole (odovzdať knihy, učebnice ....). 
4. Prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v priebehu prvého ročníka.
5. Riaditeľ môže povoliť žiakovi štúdium na obdobnej škole v zahraničí. 

VI. Opakovanie ročníka
1. Riaditeľ školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti alebo ktoré uvedie v písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca.
2. Ak riaditeľ školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom školy uplynutím posledného dňa školského roka príslušného ročníka.

VII. Postup do vyššieho ročníka
1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
2. Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník, k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.

VIII. Zanechanie štúdia
1. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy, ak je žiak neplnoletý s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.
2. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. 
3. Žiakom prestáva byť aj žiak,
a) ktorému nebolo povolené opakovať ročník alebo záverečnú, maturitnú skúšku,
b) ktorý je zo štúdia vylúčený.


IX. Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov
1. Hodnotenie žiaka sa vykonáva:
a) slovným hodnotením,
b) klasifikáciou
c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
2. Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.
3. Pri hodnotení a klasifikácií žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.
4. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný
Predmety, ktoré sa neklasifikujú sú určené v učebných plánoch.
5. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 - veľmi dobré
2 - uspokojivé
3 - menej uspokojivé
4 - neuspokojivé
6. Riaditeľ školy prostredníctvom triedneho učiteľa zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.
7. Ak nie je možné žiaka skúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje, riaditeľ určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín a to spravidla do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
8. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný a klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.
9. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať Krajský školský úrad v Trenčíne. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohoto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.
10. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho správania. Nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.
11. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:
a/ prospel s vyznamenaním,
b/ prospel veľmi dobre,
c/ prospel,
d/ neprospel.
12. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.
13. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,00 a jeho správanie je veľmi dobré.
14. Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.
15. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech.


X. Opravné skúšky
1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.
2. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky boli vykonané najneskôr do 31. augusta. Žiakovi , ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v posledný týždeň augusta do 15. októbra.
3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

XI. Komisionálne skúšky
1. Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:
 a) keď koná rozdielovú skúšku,
 b) keď je skúšaný v náhradnom termíne,
 c) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada,
 d) keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
 e) keď koná opravné skúšky,
 f) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať na vyučovanie,
 g) v prípade, že vymešká 50 % a viac z odučených hodín z vyučovacieho predmetu za
  klasifikačné obdobie, bude na návrh vyučujúceho klasifikovaný na základe výsledku
  komisionálnej skúšky v náhradnom termíne.
 h) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
 ch) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov.

XII. Zodpovednosť za stratu zverených predmetov
1. Žiak zodpovedá za stratu učebníc, nástrojov, pomôcok a iných predmetov, ktoré mu škola zverila na základe písomného potvrdenia a má ich výlučne k osobnej dispozícií.
2. Funkciu písomného potvrdenia plní list v triednej knihe, zápis v denníku OV.
3. Žiak (zákonný zástupca) je povinný nahradiť škodu a to v peniazoch, alebo uvedením do predchádzajúceho stavu. Stratenú učebnicu alebo textovú pomôcku môže vrátiť aj prekopírovanú alebo zakúpením novej.
4. Ak bol pri krádeži v škole a na odbornom výcviku v spolupráci s policajným zborom zistený páchateľ (resp. jeho zákonný zástupca) uhradí poškodenému škodu v plnom rozsahu.
Zodpovednosť za triedu:
1. Žiaci preberajú zodpovednosť za triedu na začiatku školského roku fyzickým prebratím učebne s podpisom. Na konci školského roku odovzdajú triedu triednemu učiteľovi. 
V prípade poškodenia triedy, chýbajúceho inventáru, znečistenia stien a podlahy, lavíc, stoličiek, ktoré nezodpovedajú bežnému opotrebeniu, sú žiaci povinní uviesť triedu do pôvodného stavu, alebo nahradiť vzniknutú škodu do 30.6. kalendárneho roka. V prípade, že sa v učebniach triedy striedajú, zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody (ak sa nezistí vinník), ponesú triedy učiace sa v týchto učebniach.

XIII. Opatrenia proti šíreniu drog
1. Zapisovať návštevy do knihy návštev, zákaz pohybu neznámych osôb bez vedomia služby na vrátnici, pedagogického dozoru.
2. Žiakom sa zakazuje zdržiavanie v sociálnych zariadeniach, voľných učebniach počas vyučovania, užívať, predávať drogy a iné psychotropné látky.
3. Učiteľ, majster odbornej výchovy je povinný monitorovať zmeny v správaní, fyzickom a psychickom stave žiaka.
4. V prípade odôvodneného podozrenia na intoxikáciu drogami škola zabezpečí zdravotnícke ošetrenie a privolá políciu.
5. Využívať služby KPPP, centrá prevencie, odbor starostlivosti o rodinu a dieťa, policajný zbor, koordinátorov drogovej prevencie.

XIV. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
1. Vytvárať zdravé prostredie, resp. zdravú klímu triedy a školy a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne sami vedeli chrániť svoje právo na zdravý spôsob života.
2. Zdravotne postihnuté dieťa má právo na osobitnú starostlivosť.
3. So žiakmi sa zaobchádza na základe princípu rovnosti, platia pre nich všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, telesnú alebo duševnú nespôsobilosť.
4. Rešpektovať ustanovenia antidiskriminačného zákona.
5. Voči žiakom nemôže byť uplatňované disciplinárne opatrenie, pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa, urážky).
6. Žiak nesmie vykonávať prácu na úkor jeho zdravia, vzdelávania, telesného, duševného alebo mravného vývoja.


XV. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienu práce
1. Vo výchovno - vzdelávacom procese musí výchova a vzdelávanie k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov, zákonov, vládnych nariadení, vyhlášok a noriem.

2. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba podľa platných predpisov vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce.

3. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

4. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom, o čom sa vedie záznam v triednej knihe.

5. Na praktickom vyučovaní oboznamujú žiakov s predpismi BOZP majstri odborného výcviku na začiatku školského roku, pred každým tematickým celkom a na začiatku každého vyučovacieho dňa. O školení vedú záznam v zápisníku bezpečnosti práce. Súčasťou školenia je i oboznámenie s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, nástrojov, prístrojov a postupy bezpečnej práce a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov a overenie vedomostí z predpisov BOZP.

6. Pred školskou akciou vykonáva školenie pedagogický zamestnanec zodpovedný za školskú akciu, vedie o tom písomný záznam s podpismi žiakov.

7. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

8. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.

9. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo chorobe informuje zákonného zástupcu žiaka a technika BOZP. Každý úraz zapíše vyučujúci do určeného zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše záznam o úraze v spolupráci s technikom BOZP. 

10. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci, resp. majster odbornej výchovy, alebo službukonajúci pedagogický pracovník. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci pedagogickí zamestnanci. Na škole sú zriadené dozory:
- - dozory cez prestávky pri vstupe do školy,
- dozor v jednotlivých pavilónoch školy,
- dozor v telovýchovnom zariadení,
Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov a ostatných zamestnancov.

Záverečné ustanovenia

1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

2. Na začiatku školského roku triedny učiteľ preukázateľne oboznámi všetkých žiakov so školským poriadkom (zápisom v triednej knihe a podpismi žiakov). O školskom poriadku informuje zákonných zástupcov.

3. Školský poriadok je zverejnený na webovej stránke školy.
4. Nedodržanie ustanovení školského poriadku, ustanovení povinností na úseku BOZP, PO a civilnej ochrany a hygienických predpisov je dôvodom pre výchovné opatrenie v súlade s článkom 5.

5. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ po prerokovaní v Rade školy a v pedagogickej rade.

6. Tento školský poriadok bol prerokovaný s Radou školy a pedagogickou radou dňa 02. 09. 2010.

7. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 03. 09. 2010. 


V Prievidzi 02. 09. 2010                                                                                                                         Ing. Alena K l i n g o v á  
                                                                                                                                                                  poverená riadením školy  Vysvetlivky skratiek:
CO - civilná ochrana
BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
PK - predmetová komisia
PO - požiarna ochrana
SOČ - stredoškolská odborná činnosť


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
    Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza
  • 046/543 98 32 (číslo aj pre fax)

Fotogaléria